ท่านเห็นชอบในร่างประชามติรัฐธรรมนูญหรือไม่?
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
แสดงผลโหวต