ตราสัญญลักษณ์
สภาพทั่วไปและสภาพภูมิประเทศ
สภาพทางการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
หมู่บ้านและประชากร
การบริการพื้นที่และทรัพยากร
 
 
 
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
ผลแผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง
ลดขั้นการปฎิบัติราชการ
รายงานการประชุมสภา
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติกฏหมาย/ข้อบังคับ
 
 
 
 
 
 

นโยบายผู้บริหาร

 
     
 
 
  ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต [ 2 พ.ย. 2561 ]

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

                   ข้าพเจ้า นายศุภฤกษ์   กลั่นกล้า  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  สามเรือน  ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงต่อสาธารณชน   พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  ทุกท่าน ว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานภายใต้ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยความขยัน หมั่นเพียร เข้มแข็ง อดทน ตั้งใจจริง ซื่อสัตย์ สุจริต หนักแน่น                เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  มีจิตสำนึกที่ดี  รับฟังความคิดเห็น      ของผู้อื่น  ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  ตามภารกิจของหน่วยงาน    ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  สำนึก  ตระหนักและพร้อมรับผิดชอบในการบริหารงาน  ทุกขั้นตอนต้องถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  และจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ       จะบริหารงานโดยจะยึดหลักธรรมาภิบาล และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

 

                                                          นายศุภฤกษ์   กลั่นกล้า

                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

 

1 |