ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
     
   
     
 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงพรอมไมโครโฟน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ม.ค. 2562 ]