ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
     
   
     
 
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาข้างวัดสามเรือน หมูที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 11 เม.ย. 2560 ]