ตราสัญญลักษณ์
สภาพทั่วไปและสภาพภูมิประเทศ
สภาพทางการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
หมู่บ้านและประชากร
การบริการพื้นที่และทรัพยากร
 
 
 
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
ผลแผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง
ลดขั้นการปฎิบัติราชการ
รายงานการประชุมสภา
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติกฏหมาย/ข้อบังคับ
 
 
 
 
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
 
>> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนปรับปรุงสวนสาธารณะ ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์  [ 13 ส.ค. 2562 ]
>> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนปรับปรุงต่อเติมธาคาร ห้องสมุดชุมชน ม.1 ต.สามเรือน  [ 13 ส.ค. 2562 ]
>> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาน หมู่ที่ 2  [ 28 มิ.ย. 2562 ]
>> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
>> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดิน ม. 4  [ 15 พ.ค. 2562 ]
>> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ โครงหลังคาเหล็กบริเวณอาคารป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย อบต. สามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  [ 7 พ.ค. 2562 ]
>> ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนอแสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนคลองทราย (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 2-3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 29 เม.ย. 2562 ]
>> เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างโครงเหล็กบริเวรอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 23 เม.ย. 2562 ]
>> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล..เลียบคลองเสาวังคา หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 17 เม.ย. 2562 ]
>> ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  [ 15 มี.ค. 2562 ]
>> ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 45 เมตร บ้านโรงเจ้า ม.6 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกาดราคา  [ 12 มี.ค. 2562 ]
>> เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงพรอมไมโครโฟน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 30 ม.ค. 2562 ]
>> เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำรางกอไผ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 6  [ 30 ม.ค. 2562 ]
>> ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบกระจายเสียง หมู่ 1-8 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 0 543 ]
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีรถราง หมู่ที่ 5 ตำบลสามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
1 | 2 | 3 | 4 |