ตราสัญญลักษณ์
สภาพทั่วไปและสภาพภูมิประเทศ
สภาพทางการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
หมู่บ้านและประชากร
การบริการพื้นที่และทรัพยากร
 
 
 
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
ผลแผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง
ลดขั้นการปฎิบัติราชการ
รายงานการประชุมสภา
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติกฏหมาย/ข้อบังคับ
 
 
 
 
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
 
>> ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบกระจายเสียง หมู่ 1-8 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 0 543 ]
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีรถราง หมู่ที่ 5 ตำบลสามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
>> ปรกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลสามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
>> ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 1,2,5,6,7 ตำบลสามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 21 พ.ค. 2561 ]
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (ก.ศ.น.) หมู่ที่ 2 ตำบลสามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 21 พ.ค. 2561 ]
>> ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบกระจายเสียง หมู่ที่ 1-8 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 4 พ.ค. 2561 ]
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กบริเวณศูนย์การเรียนรู้บ้านเทโพ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 28 มี.ค. 2561 ]
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 28 มี.ค. 2561 ]
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 6 บริเวณฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 28 มี.ค. 2561 ]
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมถังสูง สาย 4 ขวา ตำบลสามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 7 มี.ค. 2561 ]
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ หมู่ที่ 2 บริเวณหมู่บ้านแกรนด์วิลเลท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 15 ม.ค. 2561 ]
>> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนก่อสร้างอาคารหลังคาอเนกประสงค์ประจำตำบล ม.7 ต.สามเรือน  [ 19 ธ.ค. 2560 ]
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง คสล.ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลสามเรือน  [ 15 ธ.ค. 2560 ]
>> ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.142-01 สายวัดสามเรือน หมู่ที่ 2 ตำบลสามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 29 พ.ย. 2560 ]
>> ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.142-03 สายวัดใหม่กลางเกาะระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 29 พ.ย. 2560 ]
1 | 2 | 3 |