กิจกรรมแห่เทียน จำนำพรรษาประจำปี 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]

              

การถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อมาแต่โบราณ การถวายเทียนก็จะนำแสงสว่างมาให้กับชีวิต ส่วนผ้าอาบน้ำฝน แต่ดังเดิมได้มีพุทธบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์ ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมของทุกๆปี จะเป็นฤดูฝน ซึ่งจะทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความสะดวกในการอาบน้ำ เพราะจะมีผ้าเพียงผืนเดียว ดังนั้น จึงมีการขอถวายผ้าอาบน้ำฝนในวันเข้าพรรษาจึงปฎิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล