โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรางลกรณ บดินทรเทพวรางกูร [ 18 พ.ค. 2561 ]

              

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน ก็จะมีการรับฟังบรรยายการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการตอนรับนักท่องเที่ยว มีการรับประทานอาหารกลางวัน อร่อยล้ำกับอาหารขึ้นชื่อของชุมชนสามเรือน กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านการเพาะเห้ดตับเต่า ชมแปลงเห็ดตับเต่า ณ ศุนย์การเรียนรู้เห็ดตับเต่า ชุมชนสามเรือน การทำเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงปลา การทำเกษตรผสมผสาน ชมแปลงนาและถ่ายภาพสะพานไม้ไผ่ แลนด์มาร์ค ของชุมชนสามเรือน