โครงการสือค้นและสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน [ 18 พ.ค. 2561 ]

              

เมื่อวัน พุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 ด้วยโรงเรียนปัณณวิชญ์ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำโครงการสือค้นและสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน ภายใต้โครงการ แกนนำเยาวชนการเรียนรู้ ซึ่งมีท่านนายก ศุภกฤกษ์  กลั่นกล้า เป็นผู้บริหารเพื่ิอนำข้อมูลมาใช้ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น