ท่าน ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพืชมงคล ของชาวบ้านตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 16 พ.ค. 2561 ]

              

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ท่าน ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพืชมงคล ของชาวบ้านตำบลสามเรือน ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เมื่อถึงวันพืชมงคลชาวบ้านจะถือจอบถือเสียม ฟันสับดินบนแปลงนาข้าวแล้วหว่านเมล็ดพันธ์เพื่อความเป็นศิริมงคล และเชื่อว่าพืชผล นาข้าวจะออกผลผลิตดี ไม่มีศัตรูนาข้าวมารบกวนและสร้างความเสียหาย อีกทั้งยังมีการอนุรักษ์การทำหุ่นไล่กาปักบนแปลงนาข้าวที่ไถหว่าน คอยอารักขาดูแลปกป้องเมล็ดพันธุ์ข้าว ไม่ให้นกหนูเข้ามารบกวนกัดกินเป็นอาหาร 

อีกทั้งตำบลสามเรือน ยังเป็นหมู่บ้านเข็มแข็งพัฒนาหมู่บ้านภายใต้ยุทศาสตร์ของจังหวัด มีเห็ดตับเต่าเป็นทรัพยากรสำคัญ สร้างรายได้ให้กับชุมชน พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดงานเห็ดตับเต่างามที่สามเรือนผ่านมาแล้วจำนวน 7 ครั้ง มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เข้ามาเที่ยวชมและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา