คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 9 พ.ค. 2561 ]