โครงการจังหวัดสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง เพื่อสนับสนุนยุทศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ประจำปี 2561 [ 7 พ.ค. 2561 ]

              

โครงการจังหวัดสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง เพื่อสนับสนุนยุทศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ประจำปี 2561

 

สืบเนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด อย่างเป็นรูปธรรม และได้กำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์โดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และดูแลรักษาแห่งท่องเที่ยว คือการรณรงค์ การรักษาความสะอาด สถานที่ท่องเที่ยว และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว อาคาร บ้านเรือน ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนจึงได้จัดทำโครงการจังหวัดสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง เพื่อสนับสนุนยุทศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 5 - 13 พฤษภาคม 2561