โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่1 - หมู่ที่8 ตำบลสามเรือน [ 3 พ.ค. 2561 ]

              

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนได้ออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยื่น หมู่ที่1 - หมู่ที่8 ตำบลสามเรือน