ตราสัญญลักษณ์
สภาพทั่วไปและสภาพภูมิประเทศ
สภาพทางการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
หมู่บ้านและประชากร
การบริการพื้นที่และทรัพยากร
 
 
 
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
ผลแผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง
ลดขั้นการปฎิบัติราชการ
รายงานการประชุมสภา
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติกฏหมาย/ข้อบังคับ
 
 
 
 
 
 

คู่มือประชาชน

 
 
 
  คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  การทดสอบถังครบวาระระยะที่ ๒ : ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  การทดสอบถังครบวาระระยะที่ ๑ : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่ 1, ง และ จ ลักษณะที่1) [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับ คำขอรับใบอนุญาต) [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |