ตราสัญญลักษณ์
สภาพทั่วไปและสภาพภูมิประเทศ
สภาพทางการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
หมู่บ้านและประชากร
การบริการพื้นที่และทรัพยากร
 
 
 
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
ผลแผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง
ลดขั้นการปฎิบัติราชการ
รายงานการประชุมสภา
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติกฏหมาย/ข้อบังคับ
 
 
 
 
 
 

คู่มือประชาชน

 
 
 
  คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |