ตราสัญญลักษณ์
สภาพทั่วไปและสภาพภูมิประเทศ
สภาพทางการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
หมู่บ้านและประชากร
การบริการพื้นที่และทรัพยากร
 
 
 
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
ผลแผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง
ลดขั้นการปฎิบัติราชการ
รายงานการประชุมสภา
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติกฏหมาย/ข้อบังคับ
 
 
 
 
 
 

คู่มือประชาชน

 
 
 
  คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 10 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 10 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 10 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย [ 10 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 10 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 10 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งถมดิน [ 10 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 10 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 10 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งขุดดิน [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
  คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 9 พ.ค. 2561 ]

-

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |