ตราสัญญลักษณ์
สภาพทั่วไปและสภาพภูมิประเทศ
สภาพทางการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
หมู่บ้านและประชากร
การบริการพื้นที่และทรัพยากร
 
 
 
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
ผลแผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง
ลดขั้นการปฎิบัติราชการ
รายงานการประชุมสภา
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติกฏหมาย/ข้อบังคับ
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สามเรือน

 
     
 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

 
     
 
 
>> ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 : มาตรา 7
>> คำสั่งจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน : มาตรา 7
>> พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : มาตรา 7
>> พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 : มาตรา 7
>> ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน : มาตรา 7
>> คู๋มือการปฏิบัติการเรื่องร้องเรียน : มาตรา 7
>> พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 : มาตรา 7
>> พระราชกฤษฎีกา ระเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542 : มาตรา 7
>> พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ (ฉ่่บับที่ 2) พ.ศ. 2553 : มาตรา 7
>> พระราชกฤษฎีกา ระเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.2519 : มาตรา 7
1 |