ตราสัญญลักษณ์
สภาพทั่วไปและสภาพภูมิประเทศ
สภาพทางการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
หมู่บ้านและประชากร
การบริการพื้นที่และทรัพยากร
 
 
 
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
ผลแผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง
ลดขั้นการปฎิบัติราชการ
รายงานการประชุมสภา
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติกฏหมาย/ข้อบังคับ
 
 
 
 
 
     
   
     
 
   รับเรื่องร้องเรียนทุจริต ของ อบต.สามเรือน
** กรอก ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อีเมล ที่สามารถติดต่อกลับได้ และเรื่องร้องเรียนทุจริต
หัวข้อเรื่อง*
เลขประจำตัวประชาชน*: - - - - *
ชื่อ-นามสกุล*
ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
กรุณาระบุที่ e-mail ที่ถูกต้องเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องกลับไปที่ e-mail ดังกล่าวในกรณีที่ต้องการติดต่อกลับ
รูปภาพ
(ขนาดไม่เกิน 50 KB,นามสกุล jpg และ gifเท่านั้น)
รายละเอียด* ขึ้นบรรทัดใหม่ กด shiftและenter
กรอกตัวเลขในภาพ*