ตราสัญญลักษณ์
สภาพทั่วไปและสภาพภูมิประเทศ
สภาพทางการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
หมู่บ้านและประชากร
การบริการพื้นที่และทรัพยากร
 
 
 
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
ผลแผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง
ลดขั้นการปฎิบัติราชการ
รายงานการประชุมสภา
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติกฏหมาย/ข้อบังคับ
 
 
 
 
 
 

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติŒ

 
     
 

แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค

 
          แหล่งน้ำอุปโภคของประชาชนในตำบลส่วนใหญ่ จะใช้น้ำจากประปาหมู่บ้าน บ่อบาดาล และบ่อน้ำตื้นสาธารณะ แหล่งน้ำบริโภค ประชาชนจะใช้น้ำฝนเป็นสำคัญ โดยมีโอ่งซีเมนต์เก็บกักน้ำฝน ไว้ใช้ในครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีถังเก็บน้ำฝนที่เป็นสาธารณะตั้งให้บริการอยู่ที่วัด โรงเรียน และสถานีอนามัย  
     
 

สาธารณูปโภค

 
     
          สาธารณูปโภคการระดับตำบล
                ตำบลสามเรือน มีสาธารณูปโภคการระดับตำบลให้บริการ ดังนี้
 
 
วัดสามเรือน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2
สถานีอนามัยตำบลสามเรือน
ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2
โรงเรียนวัดสามเรือน
ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1
โรงพยาบาลบางปะอิน (ชุมชน) ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2
 
     
          สาธารณูปการระดับหมู่บ้าน
                ปัจจุบันในหมู่บ้านต่างๆของตำบลสามเรือน มีบริการสาธารณะให้บริการแก่ประชาชน ดังนี้
 
 
ระบบประปาหมู่บ้าน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 ,2 ,3 ,4 , 5 , 6 , 7  และ 8
โทรศัพท์สาธารณะ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 , 6 และ 7
จุดตรวจสายตรวจ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2