ตราสัญญลักษณ์
สภาพทั่วไปและสภาพภูมิประเทศ
สภาพทางการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
หมู่บ้านและประชากร
การบริการพื้นที่และทรัพยากร
 
 
 
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
ผลแผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง
ลดขั้นการปฎิบัติราชการ
รายงานการประชุมสภา
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติกฏหมาย/ข้อบังคับ
 
 
 
 
 
 

สภาพเศรษฐกิจและสังคมŒ

 
     
 

การเกษตรกรรม

 
          พื้นที่เกษตรกรรม 10,000.00 ไร่ หรือร้อยละ 83.16  
          ในการทำเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะอาศัยน้ำฝนเป็นสำคัญ และยังมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ สามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการเกษตรได้อีก เช่น คลองโพ คลองทราย คลองบ้านขอม  
 

การอุตสาหกรรม

 
          ตำบลสามเรือน ประชาชนจะมีอาชีพรับจ้างเป็นหลัก นอกจากทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ยังรับจ้างเย็บผ้าโหล  
     
 

โรงงานอุตสาหกรรม

จำนวน 1 แห่ง
บริษัท จำนวน 2 แห่ง
หมู่บ้านจัดสรร จำนวน 5 แห่ง
หอพัก จำนวน 30 แห่ง
โรงแรม จำนวน 1 แห่ง