ตราสัญญลักษณ์
สภาพทั่วไปและสภาพภูมิประเทศ
สภาพทางการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
หมู่บ้านและประชากร
การบริการพื้นที่และทรัพยากร
 
 
 
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
ผลแผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง
ลดขั้นการปฎิบัติราชการ
รายงานการประชุมสภา
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติกฏหมาย/ข้อบังคับ
 
 
 
 
 
 

สภาพทางการศึกษาŒ

 
     
 

ระดับการศึกษา

 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา
ประมาณร้อยละ 58.97
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประมาณร้อยละ 29.95
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประมาณร้อยละ 1.52
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประมาณร้อยละ 0.57
ผู้ที่ไม่รู้หนังสือ ประมาณร้อยละ 0.14
ผู้ไม่ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนแต่อ่านออกเขียนได้ ประมาณร้อยละ 0.85
 
     
 

การนับถือศาสนา

 
          ประชากรทั้งตำบลเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ