ตราสัญญลักษณ์
สภาพทั่วไปและสภาพภูมิประเทศ
สภาพทางการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
หมู่บ้านและประชากร
การบริการพื้นที่และทรัพยากร
 
 
 
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
ผลแผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง
ลดขั้นการปฎิบัติราชการ
รายงานการประชุมสภา
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติกฏหมาย/ข้อบังคับ
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและสภาพภูมิประเทศŒ

 
     
 
 
        ตำบลสามเรือนเป็นตำบลหนึ่งใน 18 ตำบลของอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห่างจากที่ว่าการอำเภอทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 18.45 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 19.251 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,025.625 ไร่

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ คือ

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ ตำบลคานหาม  อำเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศใต้

ติดต่อกับ ตำบลบ่อตาโล่  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

ตำบลบ้านสร้าง  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลคุ้งลานและตำบลตลิ่งชัน  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
        ตำบลสามเรือนมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองโพไหลผ่านตอนกลางของตำบล นอกจากนี้ยังมีคลองทราย คลองบ้านขอม